Khí Công Nghiệp

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Thanh Tâm
Giám Đốc
0983 744 699 - (061) 3836446

Văn Phòng
- (061) 3836446

KHÍ CÔNG NGHIỆP

Khí Oxy
Khí Oxy
Khí Oxy
Khí Oxy
Khí Oxy
Khí Oxy
Khí Oxy Lỏng
Khí Oxy Lỏng
Khí Oxy Lỏng
Khí Oxy Lỏng
Khí Oxy Lỏng
Khí Oxy Lỏng
Khí Co2
Khí Co2
Khí Co2
Khí Co2
Khí Co2
Khí Co2
Khí Co2
Khí Co2
Khí Co2 Lỏng
Khí Co2 Lỏng
Khí Co2 Lỏng
Khí Co2 Lỏng
Khí Nitơ Lỏng
Khí Nitơ Lỏng
Khí Nitơ Lỏng
Khí Nitơ Lỏng
Khí Argon
Khí Argon
Khí Argon
Khí Argon
Khí Argon
Khí Argon
Khí Acetylen
Khí Acetylen
Khí Acetylen
Khí Acetylen
Oxy Y Tế
Oxy Y Tế